Kunstig intelligens: Mulighedernes verden

Kunstig intelligens

Mulighedernes verden

TEKST AF HENDRIK LAKEBERG // ILLUSTRATION AF ROCKET & WINK

Kunstig intelligens udvikles i rasende fart og er en væsentlig del af fundamentet for udviklingen af selvkørende biler. Men der er stadig etiske spørgsmål, som vi mangler svar på.

Når en ny teknologi har erobret ver­den, gør den sig bemærket ved, at vi ikke kan forestille os at undvære den i hverdagen. Smartphones er for eksem­pel i løbet af ganske få år blevet uundvær­lige for de fleste. Næsten i en grad, så vi nogle gange ville ønske, at vi havde nem­mere ved at lægge dem fra os. Læger og for­skere advarer i stigende grad om, at unge bliver afhængige af dem. Og dermed om de negative sider af en opfindelse, der gene­relt har beriget vores liv.

Kan vi lære noget af dette og andre  lignende eksempler? Kan vi allerede i udvik­lingsfasen identificere ikke kun de positive, men også eventuelle negative effekter af den nye teknologi og på den måde eliminere dem på lang sigt? Ja, siger Elizabeth Hofvenschiöld, fremtidsforsker hos Mercedes-Benz og ansvarlig for samfundsmæssige og etiske spørgsmål i rela­tion til ny teknologi.

I sit arbejde som forsker fokuserer hun blandt andet på kunstig intelligens (KI). En teknologi, som hos Mercedes-Benz anvendes i alt lige fra produktionsprocessen og produktet til salgsleddet og den juridiske afdeling. I produktionen er selvkørende biler fremti­dens vigtigste use case, fortæller Elizabeth  Hofvenschiöld. Og dermed en teknologi, der kan bruges til at gøre hverdagens mobilitet mere komfortabel, øge trafiksikkerheden markant og minimere risikoen for ulykker. Der ligger et enormt potentiale i selvkø­rende biler. Men at der stadig går en rum tid, før bilerne kan transportere os helt uden vores indgriben bag rattet, er efter Hofvenschiölds mening en mulighed, vi skal gribe: “Vi kan forebygge disruptive tekno­logiers eventuelt uønskede konsekvenser allerede i udviklingsfasen.”

Banner

Menneskets vaner

Konkret betyder det, at kritiske spørgsmål ikke alene er berettigede, men også nød­vendige for at kunne påvirke ingeniører og forskere til at tilpasse teknologier som for eksempel selvkørende biler bedst muligt til menneskets vaner – hvilket ikke ville være muligt uden kunstig intelligens. Men også til at skabe tillid, både hos brugerne og hos de øvrige trafikanter. Først når vi har accep­teret teknologien som noget hverdagsag­tigt, kan den udfolde hele sit potentiale og samlet set gøre vores mobilitet mere sikker, effektiv og komfortabel.

Der skal være garanti for, at en selv­kørende bil kører mindst lige så sikkert i tra­fikken som et menneske. At den altid bremser ved fodgængerovergangen. Også hvis nogen løber over vejen uden at se sig for.

I den type situationer skal selvkørende biler uden undtagelse kunne genkende mennesker og fungere problemfrit. For for­skerne er dette en yderst kompleks opgave. Og kunstig intelligens kræver samtidig en høj abstraktionsevne hos brugerne. For som navnet antyder, så skal den kunstige intelligens fodres med de rigtige data for at kunne fungere. Det gør den ekstremt værdifuld, men betyder også, at den kræ­ver tilvænning.

Åbent og forsvarligt

Alene de svimlende mængder data, som de selvlærende algoritmer skal kunne analy­sere lynhurtigt, er større, end vi evner at forestille os. Håndteringen af data kræver klare og forståelige regler, og de findes alle­rede: Hvor kommer dataene fra, hvilke muligheder har brugere for at påvirke vide­regivelse af dataene, og hvor vidtrækkende muligheder skal virksomheder have for at indsamle disse data? Alt dette er der lovgi­vet om, men det skal også kommunikeres med åbenhed.

“Det er vigtigt, at vi allerede i udvik­lingsfasen også giver teknologien menne­skelige egenskaber som årvågenhed og inklusion, så vi sikrer, at forskellige grup­per af mennesker behandles fair og ens,” siger Hofvenschiöld. Derfor har Mercedes-Benz som den første bilkoncern udviklet fire principper for kunstig intelligens. Kunstig intelligens skal (1) kunne bruges forsvarligt, (2) kunne forklares, (3) beskytte privatlivet og (4) være sikker og pålidelig.

Teknologien skal med andre ord udvik­les med størst mulig åbenhed og gøre vores liv bedre. Sikkerheden er et af de punkter, der står øverst på dagsordenen hos Mercedes-Benz. Det understreges tydeligt i initiativet Vision Zeros målsætning om at opnå ulykkesfri kørsel – hvilket er utænkeligt uden selv­kørende teknologi og kunstig intelligens.

Banner

Innovativt og ansvarligt

Også Alexander Mankowsky er optaget af etik­ken i forbindelse med selvkørende biler. For Mercedes-­Benz har fremtidsforskeren sam­men med sine kolleger udviklet teknologi, som gør selvkørende biler i stand til at kommuni­kere effektivt med de øvrige trafikanter.

Det er blevet testet i en såkaldt ‘samar­bejdende bil’. Der er tale om en ombygget S­-Klasse med lyselementer på taget, som bruger lyssignaler til at gøre de øvrige tra­fikanter opmærksomme på, at bilen kører i automatisk tilstand. Langsomt blinkende lys signalerer, at bilen bremser, og hurtige blink, at bilen kører. Mennesker skal kunne forstå signalerne intuitivt. Det handler om at opbygge ‘informeret tillid’ mellem de selvkørende biler og menneskerne i trafik­ken, forklarer Mankowsky.

Med Vision AVTR har Mercedes-Benz løftet sløret for en fjern fremtidsbil. Denne forskningsbil er baseret på ideen om den ‘samarbejdende bil’: “Biler skal på sin vis lære at føle, for vi er også selv i højere grad styret af følelser end af rationel tænk­ning,” siger fremtidsforskeren. Der er stadig lang vej til, at vi ‘bliver ét’ med vores selvkørende bil, sådan som udviklerne bag Vision AVTR forestiller sig det. Frem til da arbejder ingeniører på at gøre den kunstige intelligens i stand til at tolke mennesker så præcist som muligt.

Det er samspillet mellem algorit­mernes logik og menneskelig tænkning, der optager Alexander Mankowsky, Elizabeth Hofvenschiöld og deres kolleger hos Mercedes-Benz. “Det drejer sig om at skabe et harmonisk forhold mellem det innovative og det ansvarlige. Jo oftere vi lykkes med det, jo mere positivt kan vi forandre verden på lang sigt,” forklarer Hofvenschiöld. Målet er en fremtid, hvor teknologier har lært at agere påpasseligt, og hvor især ét basalt menneskeligt behov opfyldes: Følelsen af tryghed.

Mercedes-Benz’ fire principper for kunstig intelligens

Brugen af kunstig intelligens (KI)  kræver klare principper. Derfor har Mercedes-Benz – som den første bilproducent – udviklet følgende fire principper:

  1. Skal kunne bruges forsvarligt

“Vi udformer kunstig intelligens på en ansvarlig måde. Vi udnytter fordelene ved den kunstige intelligens og afvejer virkningerne i overensstemmelse med vores virksomheds værdier.”

  1. Skal kunne forklares

“Vi tilstræber en høj grad af gennemsigtighed og ønsker på den måde at styrke tilliden til kunstig intelligens. Samtidig arbejder vi for, at kunstig intelligens skal kunne forklares.”

  1. Skal beskytte privatlivet

“Vi respekterer privatlivet og tager hensyn til beskyttelsen af dette allerede, når vi designer den kunstige intelligens. Vi støtter datasikkerhedsvenlige teknologier.”

  1. Skal være sikker og pålidelig

“Vi udvikler og tester vores KI-teknologier omhyggeligt og i overensstemmelse med den nyeste videnskabelige og tekniske viden. Vi træffer passende foranstaltninger for at udvikle sikker og pålidelig kunstig intelligens.”

Banner

Denne artikel blev første gang udgivet i Mercedes me magasinet #2, 2020.